მთავარი საჯარო დაწესებულებები

საჯარო დაწესებულებები:

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

გამონაკლისები

საქართველოს საერთო სასამართლოები;

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო (გარდა აღნიშნული სასამართლოების აპარატებისა);

საქართველოს პროკურატურა;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირები: აღსრულების ეროვნული ბიურო; საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახური;

საქართველოს დაზვერვის სამსახური;

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური;

სამხედრო სამსახური;

დიპლომატიური სამსახური;

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური;

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ორგანოები;

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბი და სახმელეთო ჯარები.